Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Právo ve veřejné správě

Přijímací řízení

Požadavky přijímací zkoušky

Název studijního oboru

Právo ve veřejné správě

Fakulta

PF

Studium

jednooborové, bakalářské, prezenční

Délka studia (roky)

3

Akademický titul

Bc.

V kombinaci s...

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok

55

Počet uchazečů pro tento akad. rok

374

Počet přijatých pro tento akad. rok

108

Studium garantuje

Proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy

Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz – Zájemcům o studium

Charakteristika oboru

Cílem oboru je poskytnout základní klíčové, profesní i občanské kompetence nezbytné pro výkon veřejné správy a připravovat tak vysoce erudované odborníky pro výkon různých činností ve veřejné správě, pro které není vyžadováno magisterské právní vzdělání.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi mohou získané vzdělání uplatnit jako odborní pracovníci nebo nižší či střední management ministerstev, jiných správních úřadů s celostátní působností, územních odborných správních úřadů, územních samosprávných celků (obcí a krajů), dalších veřejnoprávních korporací (komory, veřejné vysoké školy), u Policie ČR, obecních úřadů, vězeňské služby a justiční stráže, celní správy, jako tzv. soukromé autorizované osoby soukromého práva, případně i v jiných profesích, vyžadujících základní dovednosti nižšího či středního managementu.

Požadavky přijímací zkoušky

Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního oboru vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. – testů Obecných předpokladů ke studiu (OSP) a Základů společenských věd (ZSV).

Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz - odkaz registrace. Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na Právnickou fakultu UP v Olomouci, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (OSP a ZSV) u společnosti www.scio.cz, s.r.o. dne 27. 5. 2017 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ, který uchazeči zasílá společnost www.scio.cz, s.r.o. v průběhu měsíce dubna. – bližší informace: www.scio.cz – odkaz Národní srovnávací zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta.

NSZ může účastník vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek.

S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz, s.r.o. svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají.

Váhy testů NSZ: Předměty: Základy společenských věd (váha 1), Obecné studijní předpoklady (váha 1). Oddíly: ZSV - člověk a společnost (váha 0.2); ZSV - stát a právo (váha 0.5); ZSV - hospodářství a svět (váha 0.3); OSP - verbální část (váha 0.35.); OSP - argumentační oddíl (váha 0.35); OSP - logický oddíl (váha 0.2); OSP - kvantitativní oddíl (váha 0.1).

Uchazeči, který neodešle do 13. 6. 2017 včetně úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného středoškolského vzdělání.

V přijímacím řízení akademického roku 2016/17 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 94,0 percentil při nejvyšším možném zisku 200,0 percentil (tj. 100,0 percentil z OSP a 100,0 ze ZSV).

Informace o přijímacím řízení

• Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.

Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky.

• Termín podání přihlášek: do 28. února 2017

• Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky: 640,- Kč

• Číslo účtu: 19-1096330227/0100

• Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc

• Platba ze zahraničí: číslo účtu: 43-3855090287/0100, IBAN:

CZ9801000000433855090287

• Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8,771 47 Olomouc

Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou)

• Konstantní symbol: 379 (hotovostní platba); 378 (bezhotovostní platba)

Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám (viz odst. „Přijímací zkouška“) a nesděluje ani další informace týkající se příjmu přihlášky a maturitního vysvědčení.

Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu:

Uchazeč přihlášku ke studiu elektronicky zaregistruje nejpozději do 28. 2. 2017.

Do téhož data, tj. do 28. 2. 2017, uhradí ke správnému číslu účtu (19-1096330227/0100, příp. ze zahraničí 43-3855090287/0100), správnému variabilnímu symbolu (737xxxxxxx ) administrativní poplatek ve výši 640,- Kč.

!!! Uchazeč, který do stanoveného termínu (28. 2. 2017) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, (např. neuvede variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení!!!

• Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady.

• Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.

Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 13. 6. 2017 včetně na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. V pravém horním rohu fotokopie maturitního vysvědčení vyznačí studijní obor, na který se hlásí. Podmínka platí i pro případné absolventy vysokých škol a pro uchazeče, kteří se hlásili i v minulých letech.

Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu (do 13. 6. 2017 včetně) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného středoškolského vzdělání

Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

 

• Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2017/18 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 10. 2015, Vladimír Kubák