Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Právní klinika ombudsmanské praxe

Předmět Právní klinika ombudsmanské praxe je zaměřen na praktickou aplikaci právních předpisů s ohledem na aktuální témata řešená veřejným ochráncem práv. Vedle nezbytné teoretické výuky je kurz zaměřen rovněž prakticky. V rámci seminářů mají studenti unikátní možnost vyzkoušet si způsob šetření podnětů veřejným ochráncem práv v konkrétních kauzách. Cílem kurzu je také podpora komplexního a multioborového přístupu, tzn. především zohlednění vzájemného vztahu a provázanosti jednotlivých odvětvových předpisů nejen správního práva při současném respektování právních principů a jejich role při aplikaci práva.

Na konci kurzu by měli studenti být schopni posoudit působnost veřejného ochránce práv k řešení jednotlivých kauz. Dále by měli být schopni zorientovat se v kauzách veřejného práva, posoudit, které právní předpisy dopadají na konkrétní kauzu a kterému nebo kterým úřadům přísluší zabývat se předkládanou věcí. Měli by být schopni vypracovat zprávu o šetření ochránce jako celistvý dokument zahrnující popis skutkového stavu a následné vyargumentované právní hodnocení postupu úřadů s použitím relevantní judikatury včetně formulování opatření k nápravě.

  • jednosemestrální předmět vyučován v LS
  • určen pro studenty 3. a 4. ročníku
  • zakončení formou kolokvia - předpokladem pro udělení kolokvia je aktivní účast na seminářích (povolená je jedna absence)
  • počet kreditů: 4
  • garant předmětu: JUDr. Andrea Vašíčková (andrea.vasickova@ochrance.cz)

 

Podmínky absolvování předmětu:

 účast na seminářích, jedna povolená absence

 seznam témat pro LS 2016/2017 ke stažení zde:

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 05. 01. 2017, Veronika Pochylá