Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Právní klinika sociálních práv

  Předmět Klinika sociálních práv je zaměřen na praktickou aplikaci právních předpisů s ohledem na aktuální témata řešená veřejným ochráncem práv. Vedle nezbytné teoretické výuky je kurz zaměřen rovněž prakticky. V rámci kliniky mají studenti unikátní možnost vyzkoušet si způsob šetření podnětů veřejným ochráncem práv v konkrétních kauzách. Předmětem výuky bude nejen šetření postupu úřadů, ale i specifika působení ochránce jako národního preventivního mechanismu a národního tělesa pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací.

  Na konci kurzu by měli studenti být schopni posoudit působnost veřejného ochránce práv k řešení jednotlivých kauz. Dále by měli být schopni zorientovat se v kauzách veřejného práva, posoudit, které právní předpisy dopadají na konkrétní kauzu a kterému nebo kterým úřadům (institucím) přísluší zabývat se předkládanou věcí. Měli by být schopni vypracovat zprávu o šetření ochránce jako celistvý dokument zahrnující popis skutkového stavu a následné vyargumentované právní hodnocení postupu úřadů s použitím relevantní judikatury včetně formulování opatření k nápravě. Studenti by si měli osvojit schopnost rozeznat a v praxi aplikovat možnosti ochránce jako národního preventivního mechanismu a národního tělesa pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací.

  • jednosemestrální předmět vyučován v ZS
  • určen pro studenty 3. a 4. ročníku
  • zakončení formou kolokvia - předpokladem pro udělení kolokvia je aktivní účast na seminářích (povolená je jedna absence)
  • počet kreditů: 4

  garant předmětu: JUDr. Andrea Vašíčková

   

  Klinika sociálních práv – přehled témat včetně časového harmonogramu:

  §  Úvodní seminář – metody ombudsmanské práce

  Mgr. David Slováček, JUDr. Andrea Vašíčková

  §  Sociální pomoc osobám se zdravotním postižením

  JUDr. Andrea Vašíčková, Mgr. Tereza Stoupová

  §  Právo na soukromý a rodinný život dětí aktuálně v institucích

  JUDr. Ondřej Vala

  §  Rovné šance ve vzdělání

  Mgr. Barbora Němcová

  §  Přístup k bydlení pohledem rovného zacházení, sociální práva ve zdravotnictví pohledem rovného zacházení

  Mgr. et Mgr. Zuzana Ondrůjová, Mgr. Ivana Šilhánková

  § (Ne)zaměstnanost v praxi ochránce (vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, možnosti rekvalifikace)

  Mgr. Petra Šuplerová, Mgr. Milena Zmeškalová

 

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 06. 09. 2016, Veronika Pochylá