Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Významné projekty PF

Právnická fakulta UP vždy byla a stále je řešitelem řady národních i mezinárodních vědecko-výzkumných projektů, projektů podpořených ESF, jakožto i projektů pedagogických. Jejich podrobný přehled lze nalézt na stránkách oddělení vědy a výzkumu zde.

Mezi nejvýznamnější projekty patří jednak mezinárodní výzkumné projekty a jednak projekty podpořené ESF.


VELKÉ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ PROJEKTY


"Eastern Pertnership and its prospects with a view of legal approximation, rule of law and human rights"

Právnická fakulta UP získala jeden z nejprestižnějších grantů udělovaných Evropskou Komisí v rámci Jean Monnet projektů – Jean Monnet Multilateral Research Group. V této kategorii se uděluje ročně pouze několik grantů pro žadatele z celého světa. 

Skupinu vědců (nositelů Jean-Monnet stolců) z ČR, Německa, Slovenska a Ukrajiny vede doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. vedoucí katedry evropského práva, která je hlavní řešitelkou projektu (dalšími členy tohoto mezinárodního konsorcia za PF jsou JUDr. Ondrej Hamuľák a JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.).

Na základě poskytnutí uvedeného grantu je v současné době realizován vědecký projekt s názvem „Eastern Partnership and its prospects with a view of legal approximation, rule of law and human rights“. Hlavní výstup projektu v podobě monografie v angličtině bude vydán v roce 2014.

Anglický název projektu

Eastern Pertnership and its prospects with a view of legal approximation, rule of law and human rights

Hlavní koordinátor projektu

Další členové týmu za UP

doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

vedoucí katedry evropského práva

JUDr. Ondrej Hamuľák
JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

Délka trvání projektu

9/2011- 8/2013 (2 roky)

Partneři

University of Kiev-Mohyla Acacemy, Ukrajina

University of Heidelberg, Faculty of Law, Německo

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko

Webové stránky

epartnership.upol.cz


„Application and implementation of EU law in V4 countries“

Mezi velmi významné mezinárodní vědecké projekty patří grant udělený Visegradským fondem projektu s názvem „Application and implementation of EU law in V4 countries“.

Projekt se se zaměřuje na zkušenosti s působením práva Evropské unie v zemích Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) v klíčových oblastech veřejného a soukromého práva. Tento meziuniverzitní projekt má kromě dopadu ve členských zemích V4 usnadnit integraci dalších zemí do EU, zejména pokud jde o balkánské státy (především Chorvatsko a země bývalé Jugoslávie) či země zapojené do tzv. východního partnerství.

Název projektu

Application and implementation of EU law in V4 countries

Hlavní koordinátor projektu

Odborný koordinátor

Mgr. Pavel Bureš, D.E.A., Ph.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy PF UP

JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.

Katedra evropského práva PF UP

Délka trvání projektu

1/2010-12/2013 (3 roky)

Partneři

Eötvös Loránd University, Budapest, Maďarsko

Trnava University, Slovensko

University of Silesia, Polsko

Zagreb University, Chorvatsko

Webové stránky

eulaw-in-v4.upol.cz

 

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z ESF


„Právní vzdělání pro celý život“
zkráceně Law4Life (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0290)

Projekt navazuje na předchozí zkušenosti PF UP s praktickou výukou a má za cíl rozvíjet a dále zkvalitňovat výuku na PF UP obohacením o rozvoj dovedností a hodnot v právním vzdělávání. Projekt Law4Life je zaměřen na zavedení systematického rozvoje klíčových kompetencí, které studentům PF UP umožní, aby vědomosti, obecné i profesní dovednosti, hodnoty a praktické zkušenosti získané již při studiu byli schopni efektivně využít pro svůj další profesní i osobní rozvoj. Inovace směrem k rozvoji klíčových kompetencí bude uskutečněna modernizací didaktických metod v dovednostně zaměřených předmětech a v právních klinikách, dále pak rozšířením nabídky předmětů právních klinik a dalších volitelných předmětů (např. profesní etika, právo pro každý den - street law atd.).

Název projektu

Právní vzdělání pro celý život (Lifelong Learning in Law)

Řešitel projektu

JUDr. V. Tomoszková, Ph.D.

Centrum pro klinické právní vzdělávání PF UP

Rozpočet projektu

10.945.948 Kč

Délka trvání projektu

10/2010-10/2012 (2 roky)

Partneři

ELSA Olomouc, Pro Bono Aliance, Liga lidských práv a Ekologický právní servis

Webové stránky

http://lawforlife.upol.cz


„Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP“
zkráceně Law in English (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0288)

Projekt zavádí ucelený modul výuky v angličtině zaměřené na předměty v oboru mezinárodního, evropského a ústavně-srovnávacího práva s lidskoprávní komponentou. Jeho cílem je rozvinout aktivity napomáhající zvýšení konkurenceschopnosti absolventů PF UP, co se týče odborných a argumentačních schopností v cizím jazyce. Modul předmětů zahrnuje nejen výuku teoretickou, ale i simulovaná soudní řízení v oboru mezinárodního a evropského práva. Do jednotlivých aktivit jsou zapojeni též odborníci z praxe a ze zahraničí. Úspěšným absolventům modulu bude vydán certifikát o absolvování modulu.

Název projektu

Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP

Vedoucí projektu 

Mgr. Pavel Bureš, D.E.A., Ph.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy PF UP

Rozpočet projektu

7 618 260 Kč

Délka trvání projektu

1/2011-12/2013 (3 roky)

Partneři

 

Ministerstvo zahraničních věci ČR

ELSA Olomouc

Webové stránky

http://law-in-english.upol.cz/


Komplexní inovace odborného jazykového vzdělávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí pro praxi
zkráceně INOVA (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0262)

Projekt si klade za svůj hlavní cíl realizovat komplexní inovaci výuky odborného právního jazyka na PF UP a přispět k realizaci reformy výuky a studia směřující k novému profilu absolventa studia práva, který bude odpovídat aktuálním potřebám trhu práce. Projekt je primárně zaměřen na celkovou inovaci a zkvalitnění stávající výuky odborného jazyka na PF UP pro všechny vyučované cizí jazyky s důrazem na implementaci kombinované formy výuky do studia s využitím nejmodernějších informačních technologií. Další cílovou oblastí projektu je zvýšení jazykových kompetencí a prohloubení odborných dovedností zejména v oblasti počítačových kompetencí akademických a dalších odborných pracovníků PF UP. Projekt umožní inovaci metodiky a způsobu jazykové výuky, rozšíření možností přístupu ke vzdělávání, rozšíření nabídky vzdělání a inovaci forem ověřování znalostí a dovedností.

Název projektu

Komplexní inovace odborného jazykového vzdělávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí pro praxi

Vedoucí projektu

PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Palackého

Rozpočet projektu

5 290 220,86 Kč

Délka trvání projektu

10/2010 – 9/2013 (3 roky)

Partneři

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, katedra jazyků – partner pro oblast odborného jazyka

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku – partner pro oblast počítačových dovedností

OLC System – partner pro metodiku zavádění distanční a kombinované formy výuky

Webové stránky

http://www.inova.upol.cz/


„Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost“
zkráceně Právo moderně (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0080)

Cílem projektu je komplexní modernizace výuky práva na PF UP v Olomouci  v magisterském a doktorském studijním programu. Navazuje na zjištěné požadavky praxe a směruje k inovaci skladby předmětů a jejich obsahu tak, aby PF UP poskytovala kvalitní vzdělávání komplexně připravující na výkon všech právnických povolání.

Projekt zahrnuje inovaci výuky soukromého, veřejného a trestního práva, jakož i předmětů společenskovědních. Dále posiluje tzv. klauzurní styl výuky, zavádí modularizaci a klade důraz na zapojení odborníků z praxe. Samostatnou aktivitou je inovace doktorského programu zahrnující jeho internacionalizaci. Součástí projektu je i zlepšení systému hodnocení kvality výuky.

Cílovou skupinou projektu jsou studenti magisterského programu Právo a právní věda a doktorského programu Teoretické právní vědy a akademičtí pracovníci PF UP, jejichž odborné kompetence budou projektem prohloubeny.

Název projektu 

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost

Vedoucí projektu

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. – hlavní řešitelka projektu

Ing. Kristýna Španihelová – koordinátorka projektu

Rozpočet projektu

24 897 692,18 Kč

Délka trvání projektu

2011-2014 (3 roky)

Partneři

 

Česká advokátní komora

Evropská asociace studentů práva Olomouc o.s.

Webové stránky

http://pravomoderne.upol.cz/


PROJEKTY PODPOŘENÉ Z ESF, VE KTERÝCH JE PF UP DÁLE ZAPOJENA


"Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci"

zkráceně POMEZI (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0091)

Cílem projektu je zefektivnění a zvýšení kvality výuky, inovace studijních programů a obsahu předmětů, aplikace moderních didaktických metod, vytvoření a zavedení nových distančních prvků do výuky, vytvoření cizojazyčné varianty předmětů a internacionalizace studia.

Klíčovými aktivitami projektu jsou především tvorba a inovace studijních předmětů v akreditovaných studijních programech a následně jejich realizace a inovace. Další klíčovou aktivitou je vytvoření modulu mezioborových studií na Univerzitě Palackého, jeho realizace a evaluace a v neposlední řadě zvyšování kompetencí akademických pracovníků při tvorbě a realizaci inovací a systémová podpora mezioborových studií a inovací programů na UP.

Cílovou skupinou projektu jsou jak studenti, tak akademičtí pracovníci.

Mezi základní výstupy projektu patří vytvoření 301 inovovaných studijních předmětů v 11 studijních programech, 30 nových/inovovaných předmětů v modulu mezioborových studií, 7 kurzů dalšího vzdělávání pro akademické pracovníky a inovace systémové podpory moderních výukových metod, e-learningu a dalšího vzdělávání.

Název projektu 

Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci

Vedoucí projektu

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka Ph.D., MBA

Rozpočet projektu

80 054 899,13 Kč

Délka trvání projektu

1.1.2012-31.12.2014 (3 roky)

Partneři

Net University s.r.o.

Webové stránky

http://pomezi.upol.cz/

 

 

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 25. 03. 2014, Kristýna Španihelová