Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Učitelé

INFORMACE PRO PRACOVNÍKY VÝJÍŽDĚJÍCÍ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS

 


Finanční podpora na pobytové náklady se přiděluje na základě počtu pracovních dnů.

Je žádoucí plánovat pobyt tak, aby trval skutečně 5 pracovních dnů, více pracovních dnů nebude možno z financí Erasmus proplácet.


Jak postupovat při učitelských mobilitách Erasmus - krok za krokem:

 1. Kontaktujte univerzitu, na kterou máte přijet (dle dohody na schůzce pořádané Zahraničním oddělením) a to HODNĚ dopředu. Pokud nevíte kontakt, nebo máte jakékoli komunikační potíže se zahraničím, obraťte se na koordinátora Zahraničního oddělení na PFUP.
 2. Dohodněte se s nimi, kdy můžete přijet, kolik hodin učit a co budete učit. Z jejich strany nevznikají žádné finanční požadavky, vše hradíme sami. Jde o to, aby Vám poskytli možnost výuky na základě Bilaterální dohody mezi našimi fakultami.
 3. Poté je nutné s nimi uzavřít Initiates file downloadTeaching Programme Initiates file downloadStaff Training Programme   napsaný v jazyce výuky (ideálně v angličtině, v případě Slovenska i česky) s obsahem toho, co budete učit.  Ten musí být potvrzen jak naší fakultou (proděkanem JUDr. Martinem FAIXEM, Ph.D., MJI.) tak hostující fakultou (koordinátorem nebo proděkanem v zahraničí). Platný je také nafaxovaný Teaching Programme.
 4. Učitel musí odučit minimálně 8 hodin za celý pobyt. Na mobilitu má vyjíždějící většinou 5 pracovních + 2 víkendové dny na cestu. Dá se dohodnout i delší pobyt, záleží na podmínkách Bilaterální smlouvy a dohodě s paní Mgr. Vyhnánkovou.
 5. Pokud již víte, kdy pojedete, tak na podatelnu PF UP (Bc. Eva Grulichová, budova B., 1. patro) podáte klasický Initiates file downloadCestovní příkaz na zahraniční cestu podepsaný vedoucím katedry a paní děkankou. Výjezd na Erasmus autem již není možný! Oznamte na podatelně, jakou chcete zálohu s sebou. 
 6. Potvrzený Teaching Programme odevzdáte na Zahraniční oddělení PFUP, které zajistí podpis pana proděkana Bureše, pokud jej ještě nemáte. Současně je nutné vyplnit tabulku „Náklady mobility zaměstnanců“ a přímo nebo prostřednictvím referentky ji ještě před cestou dodat OMV (Mgr. Vyhnánkové). Poté si domluvíte schůzku s Mgr. Vyhnánkovou na podepsání finanční dohody (klapka 1041, yvona.vyhnankova(at)upol.cz, domluvit se raději předem).
 7. Dobře si Finanční dohodu přečtěte, zjistíte zde na kolik financí máte nárok hlavně co se pobytových nákladů týče.
 8. Učitelské mobility by měly proběhnout nejlépe do konce června kvůli refundacích, ve velmi výjimečných případech lze i léto (např. Německo, Rakousko).
 9. Bc. Grulichová Vám vydá kartičku zdravotního pojištění na Vaši cestu.
 10. Na konci mobility – vyžádejte si od zahraniční instituce Initiates file downloadpotvrzení o uskutečnění mobility pro vyučující / Initiates file downloadpotvrzení o mobilitě pro administrativní zaměstnance.  - nutné pro administraci mobility!
 11. Po ukončení mobility je zaměstnanec povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží po skončení pobytu na e-mail, uvedený v účastnické smlouvě.
  také si zařídíte vyúčtování Cestovního příkazu u Bc. Grulichové.
 12. K vyplnění závěrečné zprávy potřebujete Initiates file downloadkódy oborů z číselníku ISCED (zde).
 13. Všechny dokumenty a formuláře jsou k dispozici v záložce Dokumenty.

Dokumenty do vyúčtování CP v rámci Erasmu:

-              Initiates file downloadpotvrzení o výuce (kopii)/ Initiates file downloadpotvrzení o školení (kopii)

-            Nové dokumenty - pozor! - Initiates file downloadzávěrečná zpráva učitele (kopii) /  Initiates file downloadadmin. pracovníka (kopii)

-              klasická zpráva o zahraniční cestě

-              veškeré lístky, účtenky (NUTNÝ PODPIS A RAZÍTKO)- letenky, jízdenky, mhd jízdenky, ubytování, pozvánky z konferencí apod.

-              ke každému cestovnímu dokladu napsat, zda je to MHD v místě nebo doprava na ubytování z/na letiště/nádraží a odkud kam jste jeli

-              použít auto k dopravě na Erasmus pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s Mgr. Vyhnánkovou.

 

FINANČNÍ PODPORA

 • Není nárok na kapesné
 • Je třeba volit pokud možno nejlevnější způsob dopravy, 2. třídou, leteckou dopravu je možné použít pouze pro místa vzdálená více než 500 km
 • Auto je možné použít pouze po předchozím schválení OMV (Mgr. Y. Vyhnánková), náhrada v ceně jízdenky 2. třídy vlaku na základě potvrzení ČD
 • Ubytování v maximálně 3* hotelu, v max. výši 90 EUR na noc.

 

 

- Částky nesmí být překročeny, jinak by mohl být pracovník vyzván k doplacení rozdílu!

Veškeré formuláře -  

Initiates file downloadCestovní příkaz do zahraničí

Initiates file downloadPotvrzení o absolvování mobility - výuka

Initiates file downloadPotvrzení o absolvování mobility - školení

 

Na těchto webových stránkách jsou informace o výukových mobilitách a školeních z Rektorátu UP:

Výukové mobility: http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/oddeleni-zahranicnich-vztahu/erasmus/vyuka/

Školení pro administrativní pracovníky:  www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/oddeleni-zahranicnich-vztahu/erasmus/skoleni/  

 

INFORMACE PRO PRACOVNÍKY VÝJÍŽDĚJÍCÍ V RÁMCI NOVÉHO PROGRAMU ERASMUS+

-          Kvalifikační podmínky:

o   Účastník musí být zaměstnancem vysílající instituce (typ zaměstnaneckého poměru nebo výše úvazku mohou být prioritou při výběru).

o   Vyšší prioritu mají zaměstnanci, kteří dosud pobyt dané kategorie (výukový pobyt/školení) neabsolvovali.

o   Další pobyt jednoho zaměstnance v daném akademickém roce má nižší prioritu (bez ohledu na kategorii pobytu).

o   Opakovaný pobyt jednoho zaměstnance na jednu instituci v rámci jednoho akademického roku má nejnižší prioritu.

o   Výukový pobyt/školení v zemi původu (country of residence): nejsou možné.

o   Minimální délka pobytu: 2 dny (bez dnů cesty), maximální délka 2 měsíce.

o   Přijímající instituce: pro výukový pobyt univerzita, se kterou má UP bilaterální smlouvu, pro školení jakákoliv organizace aktivní na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání a práce s mládeží, bilaterální smlouva není podmínkou.

o   Přijímající organizace musí mít sídlo v programové zemi Erasmus+.

o   Před výjezdem musí být vypracován program mobility, odsouhlasený vysílající i přijímající institucí. Předběžný program mobility by měl být podkladem při výběru účastníků.

o   Minimální počet hodin v případě výukových pobytů je 8 výukových hodin za týden (platí i v případě pobytů kratších než 5 dnů).

 

-          Finanční podpora

o   Pobytové náklady

Skupina 1

 

Dánsko, Irsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie

136 EUR/den

Skupina 2

 

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Švýcarsko, Turecko

119 EUR/den

Skupina 3

 

Lotyšsko, Makedonie, Malta, Německo, Portugalsko, Španělsko, Slovensko

102 EUR/den

Skupina 4

Estonsko, Chorvatsko, Litva, Slovinsko

85 EUR/den

Příspěvek na pobytové náklady se přiděluje pouze na celé dny pobytu (bez dnů cesty).

o   Cestovné

Příspěvek na cestovní náklady se vypočítává podle vzdálenosti mezi výchozím a cílovým bodem cesty (podle kalkulátoru EK).

0-100 km

0 EUR

100-499 km

180 EUR

500-1999 km

275 EUR

2000-2999 km

360 EUR

3000-3999 km

530 EUR

4000-7999 km

820 EUR

nad 8000 km

1100 EUR

 

Informační zdroje

-          Web EK: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

o   Programme Guide: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

o   Výzva 2014: http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0062.01.ENG

-          Web OMV: http://www.iro.upol.cz/erasmus-plus(ve vývoji, postupně doplňováno)

 

-          Web NAEP: www.naerasmusplus.cz (ve vývoji, postupně doplňováno)

 


INFORMACE O ZAHRANIČNÍCH CESTÁCH - Mimo ERASMUS - a o jejich administraci

V prosinci nebudou schvalovány nové a dříve neohlášené zahraniční cesty a nebudou poskytovány žádné zálohy ve valutách nebo v Kč.

Zahraniční cesty uskutečněné v listopadu musí být vyúčtovány nejpozději do 4. prosince.

 

Step-by-step pro mobility mimo Erasmus:

 1. Před každou zahraniční cestou je pracovník povinen vyplnit platný formulář Cestovního příkazu  se všemi náležitostmi a podpisy (1.strana je záležitostí zaměstnance) jej odevzdat na Podatelnu PFUP Bc. Evě Grulichové.
 2. Pokud již víte, kdy pojedete, tak na podatelnu PF UP (Bc. Eva Grulichová, budova B., 1. patro) podáte klasický Initiates file downloadCestovní příkaz na zahraniční cestu podepsaný vedoucím katedry a paní děkankou. Výjezd na jiné, než Erasmus mobility autem, je možný.
 3. Pokud potřebuje pracovník vyplatit zálohu ve valutách, domluví se dostatečně předem (telefonicky nebo osobně) s referentkou na termínu vyplacení valutové zálohy. Pro vyplacení valutové zálohy je nutné mít odevzdaný a podepsaný formulář Cestovního příkazu. Pokud máte i zálohu v CzK, je nutné dodat doklad do CP.
 4. 1.strana Cestovního příkazu je celá VAŠE, tedy i podpisy (Zahr. Odd., ani nikdo jiný, nebude zajišťovat podpisy zpětně) vedoucího katedry a děkanky PF + informace Z ČEHO se bude cesta hradit (ZO, ani pokladna PF UP nebude zjišťovat zdroje, ze kterých Váš Cestovní příkaz bude uhrazen)
 5. Vepište přesně, kam jedete a z jakého důvodu - tyto informace jsou pak používány pr statistiky Zahraničního oddělení.
 6. Pokud jedete na konferenci, CP by měl obsahovat také její program.
 7. Bc. Grulichová Vám vydá kartičku zdravotního pojištění na Vaši cestu, pokud jedete do zahraničí.
 8. Po návratu dopište do CP předná data i s hodinami odjezdů a příjezdů. (Nutné pro výpočet stravného).
 9. Po návratu ze zahraniční služební cesty je nutné vrátit  kartičku k pojištění (pokud jste měli), odevzdat vyúčtování zahraniční služební cesty a zprávu ze zahraniční služební cesty, případně vrátit po domluvě nevyčerpanou částku ze zálohy ve valutách. To vše nejpozději do 10 dnů po návratu ze zahraniční služební cesty.
 10. Nezapomeňte přiložit všechny doklady - jízdenku/letenku/MHD jízdenky, doklad o ubytování apod. Pokud nemá doklad částku (např. jízdenka), vyžádejte si potvrzení o tom, kolik stála nebo dodejte z internetu informaci o částce  (ZOPF ani pokladna PFUP nemá za povinnost vyhledávat tyto údaje). Doložte také stravu (pozvánky, program konferencí s jídlem).
 11. Veškeré doklady – faktura za letenku musí znít na jméno a adresu zaměstnavatele, ne adresa soukromá. Doklad, který nárokujeme k proplacení, by měl mít tytéž náležitosti jako doklad daňový (tj. podpis a razítko, datum atd.)
 12. V případě vyúčtování záloh je termín 10 dnů závazný. Nebude-li tento termín dodržen, nemohou být pracovníkovi poskytnuty žádné další zálohy.

Formuláře pro ostatní zahraniční cesty:
Initiates file downloadCestovní příkaz k zahraniční pracovní cestě 

 

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 18. 10. 2016, Jiří Kudlička