Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Organizace studia

Organizace a zásady studia na Právnické fakultě UP

Kreditový systém

Podstata kreditového systému spočívá v oceňování povinných (předměty kategorie „A“), povinně volitelných (kategorie „B“) a volitelných předmětů (kategorie „C“) body – kredity. Kredity se získávají za absolvování předmětu, tj. ukončením předmětu stanoveným způsobem daným studijním plánem pro příslušný akademický rok. Student je povinen v průběhu studia získat celkem takový počet kreditů, který odpovídá součinu standardní doby studia v akademických rocích a čísla 60, to znamená, že v pětiletém magisterském studiu je nutno získat jako předpoklad pro možnost přihlášení se k vykonání státní závěrečné zkoušky 300 kreditů, v bakalářském studiu 180 kreditů a v navazujícím magisterském studiu 120 kreditů.

Složení státní závěrečné zkoušky (včetně obhajoby diplomové či bakalářské práce) se kredity neoceňují.

Nahoru

Informace k systému STAG

Veškerá studijní agenda je vedena elektronickým systémem STAG ( Studijní agenda). Prostřednictvím systému STAG probíhá mj. zapisování předmětů včetně přihlašování na konkrétní rozvrhové akce a dále zapisování ke splnění studijních povinností.

Po prvním zápisu ke studiu je studentovi přiděleno osobní číslo, které ho provází během celého studia. Přístup do systému STAG vyžaduje zadání ID uživatele a hesla. ID uživatele student vyhledá na http://portal.upol.cz zadáním svého jména a příjmení v záložce Kontakty, jako heslo student použije své rodné číslo bez lomítka a bez mezer. Pro zamezení neoprávněného přístupu doporučujeme toto úvodní heslo změnit. Své heslo pro přístup do systému STAG nikomu nesdělujte, tím nejspolehlivěji předejdete tomu, že vás někdo jiný např. odepíše z termínu zkoušky či z některého předmětu v rozvrhu!

Nahoru

Zapisování předmětů

Ve vyhlášených termínech před zahájením výuky - zvlášť pro zimní a letní semestr - si studenti zapisují do systému STAG povinné, povinně volitelné, příp. volitelné předměty pro daný semestr příslušného ročníku studia s přihlášením se na konkrétní rozvrhovou akci. Výběrem z  nabídky seminární formy výuky (tj. specifikací jednotlivých seminárních skupin dle času a místa jejich konání) si student vytváří svůj osobní studijní plán (kapacita studentů v jednotlivých seminárních skupinách je rozpočítána podle počtu studentů v ročníku).

Na studentem zapsaný předmět se vztahují požadavky splnění studijní povinnosti stanovené studijním plánem. V průběhu semestru není možná jakákoli změna týkající se zápisu či odpisu předmětu.  

Povinné předměty („A“) tvoří základ studijního oboru a student je povinen je absolvovat při dodržení podmíněné návaznosti předmětů (absolvování některých předmětů je podmíněno absolvováním předmětu jiného, např. Trestní právo 2 je možné absolvovat až po absolvování předmětu Trestní právo 1). Počet kreditů získaných za splnění povinných předmětů činí u všech oborů více než 80%  – zbývající počet kreditů student získává splněním povinně volitelných či volitelných předmětů.

Povinně volitelné předměty („B“) umožňují odbornou profilaci; studentem jsou vybírány a zapisovány podle vlastní úvahy s podmínkou respektování ročníku, pro který jsou nabízeny. Povinně volitelné předměty bývají zpravidla kapacitně limitovány podle potřeb a požadavků garantů předmětu.

Volitelné předměty („C“) má možnost student zapsat z nabídky fakulty nebo ostatních fakult UP; seznam doplňujících předmětů v rámci celouniverzitní nabídky je uveden v závěru „Seznamu přednášek“ pro stávající akademický rok.  

Obsahovou náplň předmětu, jeho cíle, doporučenou literaturu možno vyhledat na: http://portal.upol.cz – odkaz STAG –  Předměty.

Zápis předmětů ve vyhlášených termínech zimního a letního semestru (viz www.upol.cz – právnická fakulta – odkaz Studentům – Harmonogram ak. roku):

http://portal.upol.cz – kliknout na „Přihlásit se“ v pravém rohu obrazovky; vyplnit ID uživatele a heslo; odkaz: Studium a výuka - Moje studium - Předzápis       

Objeví se okno s bloky předmětů, které tvoří studijní plán oboru. Vyplněním požadovaného ročníku a kliknutím na tlačítko „Omezit výběr pouze na ročník“ se na obrazovce vypíše seznam předmětů povinných a povinně volitelných. Kliknutím na zkratku předmětu se objeví rozvrhové akce. Zatržením příslušných akcí (u seminarizovaných forem výuky je nutno zakliknout přednášku i seminář, příp. cvičení), potvrzením na tlačítko „Proveď zápis/odepsání“ se zápis uloží do databáze. Volitelné předměty („C“) v rámci nabídky ostatních fakult UP lze vyhledat pomocí políček v pravém rohu obrazovky – zkratky katedry a předmětu lze nalézt v závěru „Seznamu přednášek“ nebo zadáním % do vyhledávacích políček. Po zápisu všech předmětů je možno provést kontrolu, příp. vytisknout osobní rozvrh kliknutím na „Rozvrh“ u příslušného semestru. Vytištění osobního rozvrhu doporučujeme jako potvrzení při řešení případných problémů.

Nahoru

Uznávání zápočtů, kolokvií a zkoušek

Studentovi, který absolvoval studium ve studijním programu uskutečňovaném na UP nebo jiné vysoké škole v České republice či zahraničí nebo který již studoval v některém takovém studijním programu, může děkan na základě studentova návrhu a po vyjádření příslušných garantujících pracovišť předmětů, jichž se žádost o uznání zápočtů, zkoušek nebo kolokvií týká, uznat některé vykonané studijní povinnosti nebo část studia.

Při uznávání studijních povinností (zápočty, kolokvia, zkušky) na PF UP platí pravidlo, že se neuznávají zkoušky hodnocené stupněm „dobře“ resp. stupněm „E“. Obecně mohou být uznány studijní povinnosti vykonané v době do tří let před podáním žádosti o uznání. 

Žádost musí být doložena úspěšným absolvováním předmětu nebo části studia.  

Nahoru

Plnění studijních povinností

Ke splnění studijních povinností se student hlásí prostřednictvím systému STAG v rámci  termínů vypsaných katedrou (pravidla pro zveřejňování termínů zkoušek a zapisování na ně – viz Směrnice děkanky S-2/2011 k provedení Studijního a zkušebního řádu UP). Splněnou studijní povinnost příslušná katedra zaznamená do elektronického systému a studentovi je připočítán určený počet kreditů. Pokud se studentovi nepodaří splnit studijní povinnosti předmětu, zapíše si nesplněný předmět v nejbližším akademickém roce. Na takto zapsaný předmět se pohlíží jako na podruhé zapsaný s nutností jeho splnění (viz Článek 2 a 3 Směrnice děkanky č. 2/2011).

Student průběžně provádí kontrolu provedených zápisů splněných studijních povinností v systému STAG (http://portal.upol.cz - odkaz Moje studium, Zkoušky, Známky studenta  nebo www.upol.cz , právnická fakulta– záložka Studentům-odkaz STAG). V případě nejasností kontaktuje sekretářku příslušné katedry.   

Kontrola plnění studijních povinností

za předchozí akademický rok probíhá po stanoveném mezním termínu pro splnění studijních povinností za daný akademický rok (např. pro akademický rok 2015/2016 po 5. 9. 2016) pouze na základě údajů vložených (do doby mezního termínu) v elektronické studijní agendě STAG. Z tohoto důvodu je nutné, aby student sám průběžně kontroloval správnost těchto údajů v systému STAG a v případě nesrovnalostí neoprodleně upozornil příslušnou sekretářku katedry, příp. vyučujícího.

Student je povinen získat v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů (za předměty typu A + B + C celkem) s nutností absolvovat podruhé zapsaný předmět, anebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahovat alespoň 80 rovněž s nutností absolvovat podruhé zapsaný předmět. To neplatí pro poslední absolventské ročníky studia, kdy je nutné mít splněny všechny povinné předměty stanovené studijním plánem, všechny ostatní zapsané předměty s dodržením minimální hranice celkového počtu získaných kreditů. 

Při splnění výše uvedených podmínek student postupuje do vyššího ročníku bez administrativního ukončení ročníku ve výkazu o studiu (index) a přepíše si předzapsané předměty v systému STAG do indexu včetně předmětů nesplněných v předchozím akademickém roce.

Kontrola splnění studijních povinností u absolventských ročníků probíhá dle Harmonogramu pro daný akademický rok u příslušné referentky studijního oddělení s nutností odevzdání vytištěného, zkontrolovaného a podepsaného "Zápisového listu - část A" přehledu o vykonaných zkouškách za akademický rok (z elektronického systému STAG). Bez uzavření studia nelze konat obhajobu diplomové práce či bakalářské práce a účastnit se dalších částí státních závěrečných zkoušek.
Student musí státní závěrečnou zkoušku složit nejpozději do dvou kalendářních roků ode dne, kdy splnil poslední studijní povinnost, a to při současném dodržení maximální doby studia.

V případě nedodržení některé z výše uvedených vymezujících podmínek bude studentovi doručeno písemné oznámení o zahájení řízení o ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.

Student je povinen při zajišťování studijní agendy poskytovat potřebnou součinnost, zejména předložit na výzvu akademických pracovníků či pracovníků studijního oddělení výkaz o studiu; dostavovat se na výzvu na studijní oddělení fakulty; bez prodlení studijnímu oddělení oznamovat změny týkající se místa pobytu (změna adresy trvalého bydliště či adresy pro doručování), dalších údajů potřebných pro vedení evidence jeho studia (např. změna příjmení, ukončení studia na jiné fakultě, vysoké škole) včetně plánovaného studijního pobytu nebo zahraniční mobility v délce alespoň jednoho měsíce. Dále je student povinen pro komunikaci související se zajišťováním studijní agendy používat e-mailovou adresu UP určenou pro úřední komunikaci, která je mu vygenerována po jeho zápisu do studia. Studijní oddělení zasílá studentovi výzvy a další potřebná sdělení zpravidla na tuto e-mailovou adresu.

Student uhradí částku za validační známku pro následující akademický rok (předepsanou výši úhrady, číslo účtu s variabilním a specifickým symbolem ke spárování platby zjistí student 2.–5. ročníku vyhledáním v Portálu UP – Moje studium). Při neuhrazení platby za validační známku do stanoveného termínu budou studentovi zrušena přístupová práva do knihoven, menzy apod. Informace o úhradě a výdeji validačních známek budou aktuálně zveřejňovány na www.upol.cz - odkaz Studentům - Aktuality.

Nahoru

Důležité předpisy

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 31. 08. 2016, Vladěna Břeňová