Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Zájemcům o studium

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Studium na Právnické fakultě UP

Studijní oddělení: tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc, telefon: 585 637 510; 585 637 511; 535 637 706; e-mail: studijni.pf@upol.cz

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci patří k plnohodnotným součástem Univerzity Palackého a je důstojným partnerem ostatním českým právnickým fakultám. Její činnost je vysoce hodnocena i zahraničními institucemi. Právnická fakulta zajišťuje vysokoškolské studium v magisterském oboru Právo, navazujícím magisterském oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo a v bakalářském studijním oboru Právo ve veřejné správě.

Po absolvování magisterského studia v oboru Právo je možné na fakultě získat v rámci akreditovaného rigorózního řízení titul „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“ uváděné před jménem). Akreditovaný doktorský studijní program Teoretické právní vědy představuje nejvyšší dosažitelný stupeň vysokoškolského vzdělání v právu titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.).

Dlouhodobě je kladen důraz na výuku předmětů týkajících se evropské integrace a evropského práva.

Právnická fakulta nabízí studentům možnost výuky i formou tzv. právních klinik, ve kterých studenti aplikují své teoretické znalosti na řešení konkrétních příkladů z praxe. K zajišťování a koordinaci činnosti právních klinik slouží Centrum pro klinické právní vzdělávání.

Informace o studiu

Akreditovaný prezenční magisterský studijní program v oboru Právo je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Standardní doba studia činí 5 let. Vysokoškolské studium je na Právnické fakultě UP ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součást tvoří diplomová práce ze zvoleného oboru a její úspěšná obhajoba. Absolventům studia se uděluje akademický titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem).
Požadavky k přijetí: Ke studiu může být přijat uchazeč, který prokáže maturitním vysvědčením absolutorium úplného středního nebo úplného odborného vzdělání a prokáže potřebnou způsobilost pro toto studium. Kritériem způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení (percentilu) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (testu Obecné studijní předpoklady a testu Základy společenských věd), které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů.

Akreditovaný prezenční bakalářský studijní program v oboru Právo ve veřejné správě poskytuje základní klíčové, profesní i občanské kompetence nezbytné pro výkon veřejné správy. Standardní doba studia trvá 3 roky. Vysokoškolské studium je ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky spolu s obhájením bakalářské práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem).
Požadavky k přijetí: Ke studiu může být přijat uchazeč, který prokáže maturitním vysvědčením absolutorium úplného středního nebo úplného odborného vzdělání a prokáže potřebnou způsobilost pro toto studium. Kritériem způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení (percentilu) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (testu Obecné studijní předpoklady a testu Základy společenských věd), které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů.

Akreditovaný navazující magisterský studijní program v oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo připravuje odborníky, kteří propojí již získané znalosti svého původního oboru (všechny typy univerzitního bakalářského nebo magisterského studia, včetně přírodovědných či lékařských oborů) s hlubokými znalostmi evropských integračních procesů a evropského práva. Standardní doba studia je 2 roky. Absolventům studia se uděluje akademický titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem).
Požadavky k přijetí: Přijetí je podmíněno průkazným absolvováním některého typu bakalářského nebo magisterského studia (vysokoškolský diplom, vysvědčení) a úspěšným zvládnutím přijímací zkoušky. Kritériem způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení (percentilu) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií), které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů. 

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 14. 10. 2016, Jiří Kudlička