Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Název studijního oboru

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Fakulta

PF

Studium

jednooborové, magisterské navazující, prezenční

Délka studia (roky)

2

Akademický titul

Mgr.

V kombinaci s...

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok

35

Počet uchazečů pro tento akad. rok

72

Počet přijatých pro tento akad. rok

34

Studium garantuje

Proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy

Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz – Zájemcům o studium

Charakteristika oboru

Hlavním cílem tohoto dvouletého magisterského programu je připravit odborníky, kteří propojí již získané znalosti původního oboru s hlubokými znalostmi evropských integračních procesů a evropského práva. Přestože je studium vzhledem ke svému charakteru organizováno a zabezpečováno právnickou fakultou, absolventi programu budou nositelé titulu magistr evropských studií a evropského práva.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent oboru najde uplatnění především ve veřejné správě na všech úrovních, kde bude potřeba odborníků na evropské integrační procesy a evropskou právní problematiku. Absolventi mohou své vzdělání uplatnit v českých i zahraničních soukromých firmách, ve státních institucích (ministerstva, veřejná správa na úrovni krajů), samosprávních institucích (kraje a městská zastupitelstva), institucích Evropské unie a jejich přidružených organizací, dále to mohou být evropské regionální agentury, české soukromé společnosti provozující činnost v České republice.

Požadavky přijímací zkoušky

Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního oboru vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. – Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií (ZSV ES). Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz - odkaz registrace. Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na Právnickou fakultu UP v Olomouci, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (Základy společenských věd Evropská studia – ZSV ES) u společnosti www.scio.cz, s.r.o. dne 27. 5. 2017 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ, který uchazeči zasílá společnost www.scio.cz, s.r.o. v průběhu měsíce dubna. – bližší informace: www.scio.cz – odkaz Národní srovnávací zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta.

NSZ může účastník vykonat v termínech 29. 4. 2017 a 27. 5. 2017, započítává se pouze nejlepší výsledek.

S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz, s.r.o. svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají.

Uchazeči, který neodešle do 29. 6. 2017 včetně úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou), bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání. Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám (viz odst. „Přijímací zkouška“) a nesděluje ani další informace týkající se příjmu přihlášky a vysokoškolských diplomů.

V přijímacím řízení akademického roku 2016/17 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 95,4 percentil při nejvyšším možném zisku 200,0 percentil (tj. 100,0 percentil z OSP a 100,0 ze ZSV).

Informace o přijímacím řízení

• Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.

Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky.

• Termín podání přihlášek: do 28. února 2017

• Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky: 640,- Kč

• Číslo účtu: 19-1096330227/0100

• Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc

• Platba ze zahraničí: číslo účtu: 43-3855090287/0100, IBAN:

CZ9801000000433855090287

• Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8,771 47 Olomouc

Variabilní symbol: 737xxxxxxx , přičemž xxxxxxx je číslo e-přihlášky automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění

• Konstantní symbol: 379 (hotovostní platba); 378 (bezhotovostní platba)

Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu:

Uchazeč přihlášku ke studiu elektronicky zaregistruje nejpozději do 28. 2. 2017.

Do téhož data, tj. do 28. 2. 2017, uhradí ke správnému číslu účtu (19-1096330227/0100, příp. ze zahraničí 43-3855090287/0100), správnému variabilnímu symbolu (737xxxxxxx) administrativní poplatek ve výši 640,- Kč.

!!! Uchazeč, který do stanoveného termínu (28. 2. 2017) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, (např. neuvede variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení!!!

• Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady.

• Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.

Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 29. 6. 2017 včetně na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou).

Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu (do 29. 6. 2017 včetně) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou), bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání

Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

• Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2017/18 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou. 

Požadavky přijímací zkoušky

Název studijního oboru

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Fakulta

PF

Studium

jednooborové, magisterské navazující, prezenční

Délka studia (roky)

2

Akademický titul

Mgr.

V kombinaci s...

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok

35

Počet uchazečů pro tento akad. rok

72

Počet přijatých pro tento akad. rok

34

Studium garantuje

Proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy

Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz – Zájemcům o studium

Charakteristika oboru

Hlavním cílem tohoto dvouletého magisterského programu je připravit odborníky, kteří propojí již získané znalosti původního oboru s hlubokými znalostmi evropských integračních procesů a evropského práva. Přestože je studium vzhledem ke svému charakteru organizováno a zabezpečováno právnickou fakultou, absolventi programu budou nositelé titulu magistr evropských studií a evropského práva.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent oboru najde uplatnění především ve veřejné správě na všech úrovních, kde bude potřeba odborníků na evropské integrační procesy a evropskou právní problematiku. Absolventi mohou své vzdělání uplatnit v českých i zahraničních soukromých firmách, ve státních institucích (ministerstva, veřejná správa na úrovni krajů), samosprávních institucích (kraje a městská zastupitelstva), institucích Evropské unie a jejich přidružených organizací, dále to mohou být evropské regionální agentury, české soukromé společnosti provozující činnost v České republice.

Požadavky přijímací zkoušky

Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního oboru vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. – Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií (ZSV ES). Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz - odkaz registrace. Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na Právnickou fakultu UP v Olomouci, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (Základy společenských věd Evropská studia – ZSV ES) u společnosti www.scio.cz, s.r.o. dne 27. 5. 2017 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ, který uchazeči zasílá společnost www.scio.cz, s.r.o. v průběhu měsíce dubna. – bližší informace: www.scio.cz – odkaz Národní srovnávací zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta.

NSZ může účastník vykonat v termínech 29. 4. 2017 a 27. 5. 2017, započítává se pouze nejlepší výsledek.

S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz, s.r.o. svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají.

Uchazeči, který neodešle do 29. 6. 2017 včetně úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou), bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání. Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám (viz odst. „Přijímací zkouška“) a nesděluje ani další informace týkající se příjmu přihlášky a vysokoškolských diplomů.

V přijímacím řízení akademického roku 2016/17 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 95,4 percentil při nejvyšším možném zisku 200,0 percentil (tj. 100,0 percentil z OSP a 100,0 ze ZSV).

Informace o přijímacím řízení

• Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.

Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky.

• Termín podání přihlášek: do 28. února 2017

• Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky: 640,- Kč

• Číslo účtu: 19-1096330227/0100

• Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc

• Platba ze zahraničí: číslo účtu: 43-3855090287/0100, IBAN:

CZ9801000000433855090287

• Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8,771 47 Olomouc

Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou)

• Konstantní symbol: 379 (hotovostní platba); 378 (bezhotovostní platba)

Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu:

Uchazeč přihlášku ke studiu elektronicky zaregistruje nejpozději do 28. 2. 2017.

Do téhož data, tj. do 28. 2. 2017, uhradí ke správnému číslu účtu (19-1096330227/0100, příp. ze zahraničí 43-3855090287/0100), správnému variabilnímu symbolu (737xxxxxxx) administrativní poplatek ve výši 640,- Kč.

!!! Uchazeč, který do stanoveného termínu (28. 2. 2017) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, (např. neuvede variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení!!!

• Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady.

• Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.

Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 29. 6. 2017 včetně na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou).

Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu (do 29. 6. 2017 včetně) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou), bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání

Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

 

• Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2017/18 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou. 

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 14. 10. 2016, Jiří Kudlička