Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

International and European Law

Název studijního oboru

International and European Law

Fakulta

PF

Studium

jednooborové, magisterské navazující, prezenční

Délka studia (roky)

2

Akademický titul

Mgr.

V kombinaci s...

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok

30

Počet uchazečů pro tento akad. rok

7

Počet přijatých pro tento akad. rok

3

Studium garantuje

proděkan pro zahraniční záležitosti

Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz – Zájemcům o studium

www.studylaw.upol.cz

 

Charakteristika oboru

Navazující magisterský program - právní specializace International and European law je vyučován v anglickém jazyce a je zaměřen na prohloubení znalostí právní specializace v oblasti mezinárodního a evropského práva s akcentem na politologický prvek zejména v souvislosti s integračními souvislostmi v evropském regionu. Cílem tohoto cizojazyčného programu je podrobně seznámit studenty se systémem mezinárodního práva a jeho poměrem k právu národnímu a systémem evropského práva a historií evropské integrace a institucionálního pojetí Evropské unie. Současně v rámci povinně volitelných předmětů v programu se studenti budou moci zaměřit na různorodé oblasti institucionální a materiální právní regulace mezinárodního či unijního práva, a to s ohledem na potřeby své specializace a budoucího povolání.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent tohoto studijního oboru najde uplatnění především v ústředních orgánech státní správy, mezinárodních organizacích, institucích Evropské unie, soukromém i neziskovém sektoru (mezinárodní NGOs), kde je potřeba specializovaných znalostí z oboru mezinárodního a evropského práva, implementačních a transformačních procesů těchto právních odvětví do národního právního řádu a politologických přesahů v těchto disciplínách. V průběhu studia bude možnost se v rámci povinně volitelných a volitelných předmětů profilovat více ve směru evropského práva nebo více ve směru práva mezinárodního. Velkou výhodou pro absolventa studijního oboru bude nejen dobrá znalost samotné materie mezinárodního a evropského práva, ale i výborná jazyková připravenost v těchto oborech. Profil absolventa je charakterizován zejména těmito znalostmi a dovednostmi:

A. Komplexní znalost základní systematiky mezinárodního a evropského práva

Každý absolvent bude povinen absolvovat pokročilé kurzy evropského institucionálního a materiálního práva, stejně jako mezinárodního práva (veřejného i soukromého). To mu umožní komplexně pochopit systematiku těchto oborů, jejich vzájemné vztahy, stejně jako jejich poměr, resp. dopady do národního/vnitrostátního práva. Předměty nebudou koncipovány pouze teoreticky, nýbrž budou zahrnovat i seminární výuku, která povede studenty k praktickému použití mezinárodního a evropského práva na konkrétní případy.

B. Speciální a odborné výstupní znalosti a dovednosti v problematice mezinárodního a evropského práva

Po absolvování společného základu bude mít student možnost vybrat si z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů, které jsou zaměřeny na jednotlivé specializované oblasti mezinárodního a evropského práva. Volba specializovaných předmětů umožní, aby se student zaměřil více na oblast mezinárodního práva či více na oblast evropského práva, popř. volil kombinaci obou. Díky tomu tak bude moci získat odborné znalosti s ohledem na představu vlastního uplatnění v praxi po absolvování programu. Absolvent tohoto programu bude mít rovněž speciální výstupní znalosti v problematice mezinárodního a evropského práva s akcentem na politologický rozměr evropské integrace.

C. Odborné jazykové znalosti a dovednosti

Vzhledem k tomu, že celý program bude probíhat v anglickém jazyce, absolvent získá specializované znalosti v tomto jazyce. Navíc bude nabídnuta v rámci volitelných předmětů i výuka dalšího světového jazyka (FJ a NJ) zaměřená na oblast mezinárodního a evropského práva. Tyto jazykové znalosti jsou v mezinárodněprávní oblasti pro právní praxi zásadní.

D. Odborné rešeršní a výzkumné znalosti a dovednosti

Absolvent získá znalosti o existujících bibliografických a dalších odborných databázích v oboru mezinárodního a evropského práva a dovednosti vyhledávat, zpracovávat odborné informace a pracovat s nimi při řešení konkrétních zadání v rámci výuky a psaní diplomové práce.

Požadavky přijímací zkoušky

Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního oboru vycházet z podkladů, které uchazeči o studium zašlou do řádně stanoveného termínu na PF.

Uchazeči podávají elektronickou přihlášku a připojují požadované doklady, a to:

  1. Řádně vyplněná přihláška (elektronická - www.admission.upol.cz )
  2. Strukturovaný životopis
  3. Ověřená kopie diplomu (min. bakalářské studium nebo odpovídající)
  4. Oficiální výpis dosažených výsledků předchozího studia (nebo ověřená kopie), popř. dodatek k diplomu
  5. Motivační dopis
  6. Doporučující dopis – od akademického pracovníka z VŠ předchozího studia, k prokázání schopností, zájmu a motivace uchazeče
  7. Doklad o znalosti angličtiny - jazykový certifikát (TOEFL, IELTS, CAE, CPE), nebo dokument z přechozího studia angličtiny nebo studia v angličtině.
  8. OP nebo pas – kopie strany s fotografií a osobními údaji

Poplatek za studium v cizím jazyce je stanoven na 2 500 € (euro) za akademický rok studia.

Všechny dokumenty se dodávají v angličtině nebo češtině. Dokumenty v jiném než anglickém jazyce musejí být opatřeny úředním překladem do angličtiny.

V přijímacím řízení akademického roku 2016/17 bylo posouzeno celkem 7 přihlášek.

Informace o přijímacím řízení

• Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.

Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky – (www.admission.upol.cz )

• Termín podání přihlášek: do 15. června 2017

• Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky: 640,- Kč

• Číslo účtu: 19-1096330227/0100

• Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc

• Platba ze zahraničí: číslo účtu: 43-3855090287/0100, IBAN:

CZ9801000000433855090287

• Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8,771 47 Olomouc

Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou)

• Konstantní symbol: 379 (hotovostní platba); 378 (bezhotovostní platba)

Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám.

Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu:

Uchazeč přihlášku ke studiu elektronicky zaregistruje nejpozději do 15.6. 2017.

Do téhož data, tj. do 15.6.2017, uhradí ke správnému číslu účtu (19-1096330227/0100, příp. ze zahraničí 43-3855090287/0100), správnému variabilnímu symbolu (737xxxxxxx) administrativní poplatek ve výši 640,- Kč.

!!! Uchazeč, který do stanoveného termínu (15.6.2017) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, (např. neuvede variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení!!!

Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 15. 6. 2017 včetně na adresu zahraničního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) všechny požadované dokumenty specifikované výše. Podmínka platí i pro případné absolventy vysokých škol a pro uchazeče, kteří se hlásili i v minulých letech.

Uchazeč, který nedodá ve stanoveném termínu (do 15. 6. 2017 včetně) doklady specifikované výše, bude vyzván k doplnění svého podání a bude mu pro toto doplnění stanovena přiměřená lhůta. Při nedodržení lhůty bude uchazeči vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

• Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2017/18 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 19. 10. 2016, Jiří Kudlička